KORA – Konferencija omladinskog rada

 

Konferencije omladinskog rada se organizuju jednom godišnje, a sve sa ciljem da se jača omladinski sektor u BiH, a posebno koncept omladinskog rada. Svaka od konferencija se bavi temama koje su aktuelne u tom periodu i ima različitu ciljnu grupu u zavisnosti od rezultata koje želimo da postignemo.


I Konferencija omladinskog rada – KORA I

Prva Konferencija omladinskog rada je okupila ključne aktere/ke omladinskog rada, tj. opštinske službenike/ce za mlade, odnosno službenike/ce koji su zaduženi/e i za pitanja mladih iz 63 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Cilj Konferencije je bio jačanje omladinskog sektora, uključivanjem ključnih aktera omladinskog rada iz lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, razvojem i promocijom buduće saradnje, te obezbjeđivanjem standarda u omladinskom radu. Konferencija je bila međunarodnog karatkera, jer su učesnici/ce pored lokalnih predstavnika/ca bili i stručnjaci iz oblasti omladinskog rada iz Belgije, Rusije i SAD.

  • Kao rezultat prve konferencije je proistekla i lista službenika/ca za mlade iz 63 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

II Konferencija omladinskog rada – KORA II

Druga konferencija omladinskog rada u Republici Srpskoj je okupila menadžere/ice omladinskih centara, omladinske radnike/ice i predstavnike/ce institucija i Republike Srpske te eksperte/ice i predstavnike/ce institucija i nvo sektora iz susjednih država i država EU. Cilj Konferencije bio je jačanje omladinskog sektora kroz uspostavljanje krovne organizacije omladinskih centara na republičkom nivou, te obezbjeđivanje i verifikovanje standarda u omladinskom radu. Na konferenciji se pružila  prilika za razvoj i promociju buduće saradnje kao i kreiranje plana rada zajedničkog djelovanja.


III Konferencija omladinskog rada – KORA III

Treća Konferencija omladinskog rada u Republici Srpskoj je okupila preko 50 klјučnih aktera/ki u radu sa mladima iz Mreže Omladinskih Centara za Animiranje, Razvoj i Trening (M.O.C.A.R.T.), kao i predstavnike/ce omladinskih organizacija. Takođe, kao aktivni učesnici/ce na Konferenciji prisustvovali su predstavnici/ce relevantnih institucija i donatora – USAID-a, UNFPA-a, Ministarstva omladine i sporta Srbije, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Uprave za sport i mlade Crne Gore, te ostali akteri/ke neophodni za podršku u omladinskom radu. Cilj Konferencije je bio unaprijediti omladinski sektor putem razmjene znanja i iskustava i razvojem prekogranične saradnje, kao i promovisati omladinsko organizovanje i omladinski rad.  KORA III je održana od 30. marta do 1. aprila u Andrićgradu.

  • Kao rezultat treće konferencije je definisana lista prioritetnih programa za poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama kroz rad omladinskih centara.

IV Konferencija omladinskog rada – KORA IV

Četvrta konferencija omladinskog rada  u Republici Srpskoj je tokom tri dana okupila preko 50  ključnih aktera u radu sa mladima iz mreže omladinskih centara u Republici Srpskoj,  kao i omladinske organizacije iz Republike Srpske i Srbije, te predstavnike institucija. Prvi dan Konferencije je bio posvećen razvoju partnerstava i zajedničke saradnje omladinskih centara u Republici Srpskoj sa omladinskim centrima u Srbiji. Drugi dan Konferencije je održan Stručni skup „Značaj omladinskog rada“, nakon čega je objavljen zbornik radova. Na Konferenciju su kao aktivni učesnici bili pozvani i predstavnici Poreske uprave,  fonda PIO Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, sa kojima je organizovano savjetovanje o problemima sa kojima se susreću omladinske organizacije, organizacije za mlade, udruženja građana i sl. Tokom posljednjeg dana Konferencije, je održana i godišnja skupština mreže M.O.C.A.R.T Republike Srpske.

Cilj Konferencije je jačanje omladinskog sektora  u Republici Srpskoj  kroz razvijanje međusobnih partnerstva i zajedničke saradnje, ali i umrežavanje sa organizacijama iz Srbije, u cilju jačanja prekogranične saradnje. Konferencija predstavlja podršku  razvoja i implementacije lokalnih omladinskih strategija i Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020. Na konferenciji se pružila prilika  za razvoj i promociju buduće saradnje, kao i  kreiranje plana rada zajedničkog djelovanja.


V Konferencija omladinskog rada – KORA 5

Peta po redu konferencija omladinskog rada  rada (KORA 5) održana je 14. i 15. decembra u Laktašima. Konferenciji su prisustvovali predstavnici/e omladinskih centara, lokalnih i republičkih organizacija koje se bave pitanjima mladih, te službenici/e za mlade iz različitih opština i gradova Republike Srpske i predstavnici/e institucija. Pored njih, na Konferenciji su ačtivni učesnici bili i gosti iz Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine. Konferencija je bila posvećena razvoju međusobnih partnerstava i zajedničke saradnje omladinskih centara u Republici Srpskoj, te uspostavljanju uzajamne podrške i snažnijih veza između predstavnika/ca omladinskog sektora i lokalne vlasti. U okviru konferencije je održana panel diskusija na temu Omladinske politike Republike Srpske 2016 – 2020 s osvrtom na omladinske centre i saradnju sa lokalnim nivoima vlasti, te je predstavljena procjena stanja u lokalnim zajednicama na temu saradnje službenika/ca za mlade i omladinskog sektora.