Omladinski centri su „Pristupačan i prilagođen prostor za mlade u kojem se mladima u kontinuitetu pružaju aktivnosti i programi zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja sa cilјem razvoja mladih u svjesne, odgovorne članove zajednice i stvaranja uslova za ostvarivanje njihovih punih potencijala.” (Službeni glasnik 1/12 od 5. januara 2012. godine)

Omladinski centri nude alternativu omladini u u BiH koja se suočava sa velikim brojem izazova kao što je visok nacionalni nivo nezaposlenosti (60%); vannastavno vrijeme koje mladi većinom provode sa malo ili nimalo novca na ulici što ih čini ranjivim na pasivnost, depresiju, zloupotrebu droga, seks bez zaštite i učestvovanje u kriminalnim aktivnostima; tradicionalno teoretsko obrazovanje koje nude škole u BiH uglavnom ne ispunjava potrebe modernog tržišta rada; posvećivanje malo ili nimalo vremena pitanjima sa kojima se susreće omladina u BiH kao što su: vršnjačko nasilje, unutrašnji međusobni odnosi, seksualno i reproduktivno zdravlje, itd. putem formalnog obrazovanja.

Kako bismo osigurali kvalitetan i institucionalno prepoznat svakodnevan rad sa omladinom našim radom se aktivno zalažemo za standardizaciju rada omladinskih centara u BiH. Vjerujemo kako će postojanje standarda osigurati razvijanje kvalitetnih usluga postojećih omladinskih centara; unapređenje programskih djelovanja, tehničkih, kadrovskih i etičkih standarda; regulisanje statusa omladinskih centara prilikom apliciranja na konkurse kako domaćih, tako i međunarodnih fondova; i konačno, povećanje učešća mladih u društvu.

U 2011. godini Pepetuum mobile je proveo prvo istraživanje omladinskih centara u BiH – Omladinski centri – nosioci omladinskog rada u cilju sagledavanja situacije u vezi sa pitanjem forme omladinskih centara, kapaciteta, statusa i uticaja. Istraživanje je obuhvatilo 27 omladinska centara iz 26 opština i pokazalo:

“Omladinski centri su prepoznati kao mjesta koja mogu okupiti najveći broj mladih ljudi, gdje mladi mogu da razviju svoje pune potencijale kroz društveno orijentisane, obrazovne i rekreacijske programe, paralelno povećavajući svoju sposobnost za aktivno uključivanje u društvo.” Božić i Trninić – “Omladinski-centri-Nosioci-omladinskog-rada