Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske u partnerstvu sa Perpetuum Mobile – Institutom za razvoj mladih i zajednice, realizuje projekat “Napravi pokret” koji je podržan u okviru projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Praksa i rad na terenu je pokazao da su omladinski centri najbolji alat za uvođenje novih mladih ljudi, koji nemaju iskustva u aktivan angažman prvenstveno u svojoj lokalnoj zajednici, koje vremenom prerasta u aktivno učešće u demokratskom društvu. Kako bi se omogućio kontinuitet u radu neophodno je stalno osnaživanje, praćenje i procjena rada omladinskih centara, te strateški pristpu jačanju kapaciteta omladinskih centara kroz različite aspekte unapređenja kompetencija omladinskih radnika i koordinatora koji svakodnevno rade direkno sa mladima u omladinskim centrima.

Cilj projekta jeste doprinijeti uspostavljanju održivog i stabilanog omladinski sektor kao generatora javnih politika usjerenih ka unaprijeđenju i kreiranju povoljnijeg i stimulativnijeg okruženja za cjelokupan civilni sektor.
Iz postojećih omladinskih centara koji su članice mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i koje su aktivne biće identifikovano 20 predstavnika (omladinskih radnika) omladinskih centara Republike Srpske, koji će proći set obuka neophodnih za poboljšanje organizacijskih kapaciteta. Mreža kao jedan od svojih osnovnih programskih ciljeva obuhvata rad na konstatnom jačanju kapaciteta omladinskih centara, a omladinski centri koji su dio mreže u sferi svoga djelovanja akcenat stavljaju upravo na mlade ljude, volonterizam, omladinski rad i aktivizam, građansko učešće, ravnopravnost polova, socijalnu uključenost kao i ljudska prava. Osim predstavnika postojećih omladinskih centara koji su punopravne članice mreže, već sada identifikovali smo pet potencijalnih članica mreže, na čijem se pristupanju mreži radimo. Kako su potencijalne članice mreže novoosnovani omladinski centri jako je važno pružiti im podršku i set znanja kako bi mogli efikasno i efektivno da rade i opstanu. Upravo iz tog razloga u projekat će biti uključeno 10 omladinskih radnika iz prethodno pomenutih pet omladinskih centara.

Na ovaj način kroz implementaciju projekta mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske će osnažiti 30 omladinskih radnika iz 15 omladinskih centara Republike Srpske za transparentno, održivo i nezavisno djelovanje omladinskih centara iz kojih dolaze stvarajući preduslove za adekvatno partnersvo sa javnim i civilnim sektorom na teritoriji BiH, te izgraditi kapacitete 30 omladinskih radnika iz 15 omladinskih centara Republike Srpske za efikasno vođenje zagovaračkih akcija/kampanja.
Do okončanja projekta očekujemo da će biti osnaženo 30 omladinskih radnika iz 15 omladinskih centara u oblasti projekt menadžmenta te napisano minimalno pet projektnih prijedloga u skladu sa aktuelnim pozivima donatora. Potom da će biti uspostavljen set dokumenata neophodnih za efikasno vođenje finansija i sprovođenje administrativnih procedura za 15 omladinskih centara u Republici Srpskoj. Kao i da će biti kreirana analiza postojećeg regulatornog okvira koji se odnosi na omladinske centre i civilni sektor sa akcentom na finansiranje iz javnih izvora na osnovu koje će dalje biti izrađena i upućena inicijativa nadležnim organima na republičkom nivou sa prijedlozima unaprijeđenja gore pomenutog zakonodavnog okvira. Pored toga biće organizaovano i predstavljeno minimalno pet kratkih govora omladinskih radnika koji su učestvovali u implementaciji projekta, te promovisano putem T.A.L.K.S. platforme slobode govora.
Period implementacije projekta je sedam mjeseci.
Za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa projektom kontakt osoba je koordinatorica mreže i projekta – Biljana Andrijević 051/303-210, [email protected] .