Z A К LJ U Č C I

1. U okviru prezentacije modela saranje sa Međunarodnom kancelarijom za mlade Valonija / Belgija izražena je opredjeljenost omladinskih centara za saradnju i uspostavljanje jačih veza sa omladinskim centrima u Belgiji / Briselu.

2. Кao rezultat konferencije i radnog sastanka utvrđen je program studijske posjete delegacije koja će predstavljati omladinski sektor Republike Srpske i uspostaviti saradnju sa omladinskim sektorom u Briselu.

3. Кroz panel sa donatorima uspostavljena je bliža veza između donatora i omladinskog sektora te predstavljeni programi finansiranja koji mogu biti od značaja za razvoj lokalnih inicijativa u Republiici Srpskoj, te je predloženo da se mladi, omladinske strukture i donatori uključe u proces izdrade nove Omladinske politike Republike Srpske.

4. Identifikovana je potreba da se u narednom periodu stavi fokus na finansiranje programa omladinskih centara umjesto projekata što bi doprinijelo njihovoj održivosti.

5. Predstavnici institucija i omladinskog sektora usaglasili su se da postoji realna potreba za izdvajanjem većih novčanih sredstava za podršku omladinskog sektora te da će u narednom periodu inicijativa biti usmjerena ka tome da se u različitim resorima različitih Ministarstava izdvoje sredstva za finansiranje mladih u oblastima za koja su ministarstva zadužena.

6. Tokom diskusije sa donatorima ukazano je na niz izazova sa kojim se omladinski centri susreću kada je riječ o administrativnim procedurama prilikom apliciranja za projekte te da je potrebno uložiti dodatne naporene usmjerene ka otklanjanju tih prepreka kroz posebne sastanke i zagovaračke kapanje.

7. Кroz panel koji je bio posvećen razvoju partnerstava baziranih na promociji zdravih životnih stilova omladinski centri i organizacije za mlade inicirali su

pokret koji će zagovarati uvođenje zdravih životnih stilova i životnih vještina u formalno obrazovanje.